Üye Kabul Yönetmeliği


MADDE 1.
İstanbul SMD Üye Kabul Yönetmeliği, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği Dernek Tüzüğü'nün ekidir ve Derneğe üye kabul prensip ve işlemlerini düzenler.
MADDE 2.
ÜYE KABUL KURULU
Üyelik için yapılan başvuruları incelemek araştırarak tespit etmek üzere Olağan Genel Kurullarca "Üye Kabul Kurulu" oluşturulur.
MADDE 3.
KURULUN TEŞKİLİ:

(a) Üye Kabul Kurulu en az iki yıllık asıl üyeler arasından Genel Kurul’ca iki yıl için seçilen, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(b) Kurul, Yönetim Kurulu'nun görev bölümü yapmasından sonraki ilk
on beş gün içinde toplanır ve üyelerinden birini
başkan olarak görevlendirir.
MADDE 4.
ÜYELİĞE BAŞVURU:

Derneğe asıl üye olabilmek için: Dernek Ana Tüzüğü’nün 6.1
maddesinde belirtilen asgari şartlara sahip olunması, şahsi müracaatı veya önerilmeleri gerekir. Her iki şekildeki başvuru, ekindeki proje, fotoğraf, yayın vb. çalışmalarla birlikte İstanbulSMD sekretaryasına verilmelidir.
Onur Üyeliğine ise adayların Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruları veya yazılı olarak önerilmeleri ile yapılır. Değerlendirme ve kayıt işlemi Tüzükteki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.
MADDE 5.
Yönetim Kurulu, kendisine gönderilen başvuru ya da öneriyi; gerekli araştırma ve incelemeyi tamamlatarak en geç otuz gün içinde cevaplandırır.
MADDE 6.
DEĞERLENDİRME

Yönetim Kurulu, başvuru ya da öneriyi, ekleri ile birlikte Üye Kabul Kurulu Başkanı’na gönderir.
Üye Kabul Kurulu, üyelik başvurusu konusunda olabilecek itirazların yedi gün içinde sözlü veya yazılı olarak iletilmesi için üyelere duyuru yapabilir. Kurul, belgeleri (proje, yayın, fotoğraf vb. ne ek olarak gerekli gördüğü yenileri ile birlikte) varsa itirazları da değerlendirerek (oy çokluğu ile aldığı ) görüşünü Yönetim Kuruluna on beş gün içinde bildirir. Yönetim Kurulu, Üye Kabul Kurulu’nca sunulan rapor üzerinde görüşerek başvuru tarihinden itibaren en çok otuz gün içinde asıl üyelik kararını kesinleştirir. Kararın olumlu olması halinde başvuru sahibi mimarın giriş aidatının yarısını (yıllık üye aidatının %50’si) ve o yılın geri kalan üye aidatını ödeyerek giriş formunu doldurup imza atmasını ister. İmza sonrası asıl üyelik işlemi tamamlanmış olur.
Değerlendirilip kabul görmemiş kişiler, üç yıl geçmeden tekrar değerlendirilmeye alınmaz. İstifa eden üye, yeniden müracaatında Derneğe tekrar üye olabilir.
MADDE 7.
KABUL İŞLEMİ:

Kabul töreni, Yönetim Kurulu’nun ilk düzenleyeceği üyelere açık toplantıda yerine getirilir.
MADDE 8.
GENEL HÜKÜMLER:

Bu Yönetmeliğin işletilmesiyle İstanbulSMD Yönetim Kurulu görevlidir.

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ:

MADDE 9.
Bu Yönetmelik 12-01-2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerlidir.