Madde 1. Derneğin Adı Derneğin adı "İstanbul Serbest Mimarlar Derneği"dir. Bu ad "İstanbulSMD" seklinde kısaltılmış olarak kullanılabilir.

Madde 2. İstanbulSMD'nin Merkezi İstanbulSMD'nin merkezi İstanbul'dadır ve şubesi yoktur.

Madde 3. İstanbulSMD'nin Amaçları

3. 1. Mimarlık Mesleği ve mesleğin uygulanmasını geliştirmek, toplumda saygınlığını ve etkinliğini artırmak, topluma karşı sorumluluk anlayışı ile planlama ve inşaatın niteliğini yükseltmek;

* İstanbulSMD, mimarlık mesleğinin en yüksek standartta uygulanmasını teşvik eder. · İstanbulSMD, tasarım, planlama ve inşaatın tüm eleştirel alanlarında kendini bir tartışma platformu olarak görür. 

* İstanbulSMD, tasarım planlama ve inşaat süreçlerinin tümünün geliştirilmesini araştırır, destekler ve deneyciliği teşvik eder. 

* İstanbulSMD, bu çalışmalardaki yanların tüm süreçlerde ve her düzlemdeki ortak etkinliğinin artırılmasını teşvik eder. 

* İstanbulSMD, bu konulara ilişkin güncel görevlerde tavır alır ve bunları çalışmalarının ağırlık merkezi yapar.

* İstanbulSMD iyi bir çevre oluşturulmasında, mimarlığın sanatsal ve kültürel bir öncelik olduğu bilincinin toplumda yerleşmesini hedefler.

3.2. Özgür tasarım ve özgür planlamayı mesleğin temel ilkesi olarak almak;

* İstanbulSMD mesleki görev ve yükümlülüklerin yorumlanmasına ve düzenlenmesine mimarların katılımını teşvik eder. 

* İstanbulSMD fikir ve proje yarışmalarının yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve onlarda gerçekçi olarak en iyi çözümlerin elde edilmesini teşvik eder.

* İstanbulSMD Mal Sahibi - İşveren ve Serbest (direktif altında olmayan) Mimarlar'ın biraradalığındaki belirgin işlevsel ayrılığı teşvik eder

3.3. Tasarım, planlama ve inşaata ilişkin geliştirici yansımaları elde etmek; İstanbulSMD kendisinin ve başkalarının meslek imgelerinin geliştirilmesi gerektiği bilincinde olmalarını sağlar. · Bu bağlamda Mimarlık Meslek Eğitimi ve sürekli gelişmeyi teşvik eder.

* İstanbulSMD, edinilen mesleki deneyimlerin yüksek nitelikli mesleki hizmet için, en değerli ulusal birikimler olarak korunurluğunun ve sunumunun sağlanmasını teşvik eder.

3.4. Mimarlık mesleği tasarım ve uygulama becerisinin, Türk inşaat sektörü ve yapı malzemesi endüstrisinin geliştirilmesinde ve onun uluslararası rekabet gücünün artırılmasında öncülük görevi üstlenmesine katkı koymak; 

* İstanbulSMD nitelikli Türk mimarlık hizmetlerinin yurtdışı piyasalara açılmasını ve onun uluslararası rekabet gücünün artırılmasını teşvik eder.

3.5. Mesleğin tüm çalışanlarınca "Mesleki Davranış ve Ahlak İlkelerine uyulmasını, onun değer yargılarının toplumca bilinip, benimsenmesini sağlamak ve onlara uyan üyelerinin meslek onurlarını haksız tecavüzlerden sakınmak;

3.6. Ülkemizde Mimarlık Meslek Hukuku'nun geliştirilmesine ve kurumsallaştırılmasına katkı koymak ve mimarlık hizmetlerinin uluslararası dolaşımında, bu sektörün temsilcisi olarak ulusal yararları savunmak;

3.7. Kamu kurumları bütçelerinden yapılan inşaat harcamaları kapsamındaki mimarlık hizmetleri standartlarının yükseltilmesi amacıyla, mesleki deneyimi ülke genelinde yaygınlaştırılmak üzere, bu hizmetlerin illerin genel bütçeye katkı oranlarını dikkate alan dengeli bir dağıtımla, o illerdeki meslek erbabına yaptırılmasını sağlamak.

Madde 4. Görevler İstanbulSMD amaçlarını gerçekleştirmek üzere; 

* Türk Mimarlar Odası, Mimarlık Vakfı, Mimarlık Enstitüsü ve benzeri mesleki kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkı koymak.

* Böylece İstanbulSMD üyelerinin, mesleğe katılacak genç üyeler ve beraber çalışacağı iş ortaklarıyla olacak geliştirici, verimli, üretici, eğitici ve uyumlu beraberliklerine olan ilgisini temsil etmek. 

* İstanbulSMD amaçları kapsamına giren mesleki konuları ve sorunları ortaya çıkarmak ve bunları çalışmalarının ağırlık merkezi yapmak.

* Ülkemiz inşaat sektörü ve özellikle yapı malzemesi endüstrisinin gelişip güçlenmesi ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını sağlamak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olup, bu yolda yapılacak çalışmalara katkı koymak. 

* Doğal ve kültürel mirasın korunması bilincinin yerleşmesini sağlamak ve çağdaş kullanımlara sunmak üzere araştırma, projelendirme ve gerekli diğer çalışmaların yapılmasını teşvik etmek.

* Ulusal Mimarlık Arşivi'nin oluşması çalışmalarında bulunmak. 

* Sürekli eğitimi sağlamak üzere amaçları doğrultusunda kongreler, seminerler, sergiler, açık oturumlar, ödüller, inceleme gezileri düzenlemek, yayınlar yapmak ve yapılan çalışmalara katkı koymak.

* Telif haklarının korunması bağlamında çalışmalar yapmak. 

* Mesleki deneyim ve birikimlerin saptanıp değerlendirilmesi ve bunların kamuoyuna sunulup tanıtılması çalışmaları yapmak. 

* Ülkemizde Mimarlık Meslek Hukuku'nun oluşturulması, geliştirilmesi için girişimlerde bulunmak, bu bağlamda kamu kurum ve kuruluşları ile diğer mesleki kuruluşlarla işbirliğinde bulunup, katkı koymak.

* Mimarlık mesleğinin uygulanmasını ulusal çıkarlara aykırı gelişmelerden, sorumsuz, yetersiz, meslek dışı müdahalelerden sakınmak. 

* Üyelerinin meslek onurlarını haksız tecavüzlere karşı koruyup savunmak.

* Mimarlık hizmetleri kullanıcılarına, güvenceli hizmet seçeneklerine ve nitelikli ürüne erişmeyi sağlayacak sözleşme, emek ve bedel tutarları üzerinde aydınlatıcı bilgi sunmak. 

* Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

* Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, dernek ve/veya federasyon kurmak, kurulu olanlara katılmak ve gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak. 

* Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

* Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

* Dernek tüzüğünde yer alan amaç ve görevleri gerçekleştirmek için İktisadi İşletme kurmak

Madde 5. Kurucular Kurulu

İstanbulSMD'nin Kurucular Kurulu şu kişilerden oluşur: 

M. Cumhur Umut İnan, Rauf Doğan Tekeli,  Hayri Haydar Karabey, Cafer Bozkurt, F. Ahmet Günay Çilingiroğlu, H. Levent Aksüt, Aytac Manço, Ersen Gürsel, Mustafa Sinan Genim, Yaşar Marulyalı,  Ziya Canbazoğlu, Ayşe Hasol Erktin, İhsan Murat Tabanlıoğlu, Doğan Hasol, Yavuz Selim Sepin, Cengiz Bektaş, İbrahim Yalçın İleri, Mehmet Konuralp, Bünyamin Derman, Emre Arolat, Mehmet Neşet Arolat, Şaziment Arolat, Nevzat Sayın

Madde 6. Üyelikler

6.1. Üyeliğe Adaylar;

* Türk Mimarlar Odası’na ya da yurt dışındaki yasal bir Meslek Kurumu'na üye mimar olup;

* Mimarlık çalışmalarını halen serbest mimar olarak sürdürmekte olan,

* Kendi sorumluluğunda yapılmış, mesleki başarısını kanıtlayan yapıtları, çalışmaları, araştırmaları olan,

* Yüz kızartıcı bir suçtan ve meslek onuruna ilişkin nedenlerden ötürü yasal hüküm giymemiş, toplumda saygınlığı ve güvenirliliği hakkında kuşku duyulmayan,

* İstanbul mesleki etkinlik bölgesinde oturan ve mesleki çalışmalarını sürdüren ya da yurt içinde çalıştığı ve oturduğu mesleki etkinlik bölgesinde SMD bulunmayan,

* İstanbulSMD üyeliğine şahsi müracaatta bulunup veya İstanbulSMD üye veya üyeleri tarafından önerilip, üyelik işlemleri Yönetim Kurulu onayına sunulmuş kişilerdir.

Yönetim Kurulu, Üye Kabul Kurulu’nun görüşünü değerlendirerek üyelik başvurusunu karara bağlar. Asıl Üyelik, Yönetim Kurulunun olumlu kararının adaya bildirilmesi, giriş formunun imzalanması ve giriş ödentisinin yarısı ile o yılın kalan aidatının ödenmesi ile başlar.

6.2. Asıl Üyeler; Kurucu Üyeler ve "Asıl Üye Listesi" ne kaydı yapılan kişilerdir.

6.3. Onur Üyeleri; "Onur Üyesi Listesi"ne kaydı yapılan, Mimarlık alanında önemli hizmetler vermiş, mesleki, bilimsel, sanatsal alanlarda eserleri ile tanınmış kişilerdir ve ayrıca Dernek üyesi olan ve bu süre içinde tüm üyelik şartlarını yerine getiren kişiler, mesleki faaliyetlerini sona erdirdikleri takdirde yazılı başvuruları veya önerilmeleri halinde İstanbulSMD Yönetim Kurulu’nun olumlu kararı ile onursal üye yapılır.

6.4. Fahri Üyeler; Yönetim Kurulunun daveti üzerine ve davete olumlu dönüş olması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile “Fahri Üye Listesi”ne kaydı yapılacak kişiler; Mimarlık üretimine katkı sağlayan, ulusal ve/veya uluslararası büyük kurumsal mimarlık şirketlerinde şirketi temsil yetkisine sahip, yönetici/ortak mimarlar, Mimarlığa katkı sağlayan, mimarlık bilincini, farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar, programlar, yazılar, yayınlar yapan farklı mesleklerden kişiler.

6.5. Kurum Temsilcisi Üyeler; · Türk Mimarlar Odası İstanbul Şubesi · Mimarlık Vakfı - Mimarlık Enstitüsü, Ulusal veya Uluslararası Mimarlık Fakülteleri veya okulları temsilcisi İstanbulSMD'de temsil etmek, bu kurum ile olan iletişimi sağlamak üzere yönetimleri tarafından 2 yıl süre için atanmış ve Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş mimarlar temsilci üye yapılır.

6.6. Onur Üyeleri, Fahri Üyeler ve Temsilci Üyeler oy hakları olmaksızın Genel Kurul Toplantıları'na katılabilirler, öneriler sunabilirler.

6.7. Onur Üyeleri "İstanbulSMD Onur Üyesi" sıfatını kullanabilirler. Fahri Üyeler, "İstanbulSMD Fahri Üyesi" sıfatını kullanabilirler.

6.8. Onur Üyeleri, Fahri Üyeler ve Temsilci Üyeler çalışma guruplarında ve komisyonlarda görev alabilirler.

Madde 7. Üyeliğe Kayıt

Üyeliğe kayıt işlemi, Genel Kurul'ca düzenlenen (bir Federasyon kurulması durumunda, bu Federasyon Yönetim Kurulu'nca da onaylanarak yürürlüğe giren) "Üye Kabul Yönetmeliği" kurallarına göre, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Üyelik başvuruları ya da önerileri İstanbulSMD Sekreterlik Bürosu'na yazılı olarak yapılır. Üye Kabul Yönetmeliğince gerekli işlemleri tamamlanan, ödentilerini yerine getiren ve giriş formunu imzalayan adaylar "Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri"ni okuyup, onlara uymayı kabul ve taahhüt ettiklerini belirtirler ve asıl üyelikleri Yönetim Kurulu'nun onayı ile tamamlanır.

Madde 8. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Hiçbir üye İstanbulSMD üyeliğini sürdürmeye zorlanamaz.

8.2. İstanbulSMD üyeleri Genel Kurul'daki oy hakları dışında, eşit haklara sahiptir ve Derneğin sağlayacağı olanaklardan eşit olarak yararlanırlar.

8.3. İstanbulSMD üyeleri işbu tüzüğe ve onun eki olan "Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri" belgesine aynen uymayı taahhüt ederler.

8.4. İstanbulSMD üyelerinin, "Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri"ne aynen uyan mesleki eylemlerinden ötürü uğradıkları haksız tecavüzlere karsı, onurlarının ve mesleki kimliklerinin savunulmasını isteme hakları vardır. 8.5. Hiçbir üye, İstanbulSMD'nin kuruluş amacı dışındaki eylemlere, dayanışmalara katılmaya zorlanamaz, onlara katılmadığı için kınanamaz.

8.6. Hiçbir üye İstanbulSMD üyelik kimliği üzerinden siyasi girişimlerde bulunamaz.

8.7. Hiçbir üye, İstanbulSMD Başkanlığı (Yönetim Kurulu) tarafından yetkilendirilmeden sözlü ya da yazılı olarak İstanbulSMD'ni yükümlülük altına sokabilecek davranışlarda bulunamaz, İstanbul-SMD Başkanı ve onun yokluğunda Başkan Yardımcısı dışında hiçbir kimse onu temsil edemez ya da öylesi bir izlenimi bırakacak tavır ve ifadelerde bulunamaz.

8.8. Hiçbir üye geçerli bir özrü olmadıkça, bu tüzükte anılan kapsamda ve yöntemine uygun olarak kendisine verilen görevleri yerine getirmekten kaçınamaz.

8.9. Asıl üyeler, üyelikleri süresince "Mimar SMD" ya da "Y. Mimar SMD" vb. gibi "SMD" simgesini ek olarak kullanabilirler.

8.10. Üyeler, aksi bu tüzükte öngörülmedikçe ve genel kurul hariç olmak üzere aynı zamanda birden çok organda görev alamazlar.

8.11. Üyeler Derneğe olan mali yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getirirler. İlgili yılın 1 Ocak tarihinde 80 yaşını doldurmuş ya da 80 yaşın üzerinde olan üyeler, yıllık üye aidatının %10’unu öderler.

Madde 9. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi, Üyelikten Çıkma ve Çıkartılma

Vefat eden, İstanbulSMD'nden yazılı olarak istifa eden/çıkma bildiriminde bulunan, üyeliğe kaydından sonra kayıt işlemleri için gerçek dışı bilgi verdiği saptanan, bu tüzükteki yükümlülüklere uymayan/aykırı davranan, üyelik için Türk Medeni Kanunu veya bu tüzüğün aradığı nitelikleri sonradan kaybeden, onur davası sonucu Dernek'ten çıkarılma cezası alanların, İstanbulSMD'ye olan mali yükümlülüklerini peş peşe iki yıl yerine getirmeyenlerin kayıtları Üye Kayıt Listesi'nden çıkartılır, dernekle ilişkisi kesilir. Bu şekilde üyeliğine son verilenler ya da varisleri İstanbulSMD' nden maddi ya da manevi herhangi bir istemde bulunamaz ve malları üzerinde herhangi bir hak ileri süremez. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Dernek'ten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Üye istifa tarihine kadar olan birikmiş borcunu ödemekle yükümlüdür.

Madde 10. Organlar · Genel Kurul · Yönetim Kurulu ( Başkanlık ) · Onur Kurulu · Denetleme Kurulu · Üye Kabul Kurulu · Uzlaşma Kurulu

Madde 11. Genel Kurul Genel Kurul tüm üyelerden oluşan en yetkili organdır. Genel Kurul Kararları'nın alınmasında ve organların seçimlerinde her üyenin bir oy hakkı olmak üzere yalnızca asıl üyeler oy kullanabilirler.

Madde 12. Genel Kurulun Görevleri

12.1. Tüzük uyarınca Başkanlığın yetkili olmadığı tüm konularda kararlar almak.

12.2. Başkanlığın (Yönetim Kurulu'nun), Denetleme Kurulu'nun yıllık çalışma raporlarını incelemek, aklamak.

12.3. Gelecek yıl çalışma planını yapmak, uygulanmasını izlemek. 12.4. Başkanlığın hazırlayacağı gelecek yıl bütçesini incelemek ve onaylamak.

12.5. İki yıllık bir çalışma dönemi için Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Üye Kabul Kurulu, Uzlaşma Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

12.6. Bir Federasyon kurulması durumunda, onun Genel Kurul'unda İstanbulSMD' ni temsil edecek delegelerini seçmek.

12.7. Üye Kabul Yönetmeliği'ni yapmak.

12.8. Bir sonraki toplantı gününü ve toplantı gündemini saptamak.

12.9. Sekreterlik Bürosu "Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği'ni düzenlemek.

12.10. Yıllık aidat tutarını ve ödeme kurallarını saptamak.

Madde 13. Genel Kurul Toplantıları

13.1. Olağan toplantılar; Yılda bir ocak ayında yapılır, çoğunluk aranır.

13.2. Olağanüstü toplantılar; bir önceki Genel Kurul'un kararı, Yönetim Kurulu'nun, Denetleme Kurulu'nun ya da toplam asıl üye sayısının beşte biri kadar asıl üyenin başvurusu üzerine en geç 30 gün içinde yapılan toplantılardır. Üyelerin başvurusu üzerine yapılanlarda toplantının gündemini başvuru gerekçesi oluşturur.

13.3. Erteleme toplantıları; Yeter sayı sağlanamayan yıllık toplantıların gerçekleşmesi için düzenlenen toplantılardır. Bu toplantılar da olağan toplantıların kurallarına uygun olarak yapılırlar.

13.4. Yeter sayısı, asıl üye sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile sağlanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde ise toplantı yeter sayısı, asıl üye sayısının üçte ikisinin katılımıyla sağlanır. 13.7. madde hükmü saklıdır.

13.5. Toplantıya çağrı: Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

13.6. Gündem; Genel Kurul'da yalnızca gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi önerilen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

13.7. Toplantılar için yeter sayı, İstanbulSMD toplam asıl üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde ise toplantı yeter sayısı, asıl üye sayısının üçte ikisinin katılımıyla sağlanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Yeter sayı aranmayan toplantılarda toplantının açılması için, toplantıya katılan asıl üye sayısının, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri toplam sayısının iki katından az olamaz.

13.8. Kongre Divanı; Genel Kurul'a katılacak üyeler Yönetim Kurulu'nca (Başkanlıkça) düzenlenen listedeki adlarının karşısını imza ederek toplantı yerine girerler. Kongre İstanbulSMD Başkanı tarafından açılır ve gereken durumda yeter sayının saptanması için yoklama yapılır. Bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler arasından bir başkan ve iki yazman seçilerek "Kongre Divanı" oluşturulur. Toplantının Kongre Başkanı’nca yönetilir. Yazmanlar kongre tutanaklarını düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu'na verilir.

Madde 14. Organların Bildirimi

Genel Kurul'da yapılan secimi izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, İstanbulSMD organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin isimleri, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri, is ve oturma adresleri, nüfusa kayıtlı oldukları yerler bir yazı ile Mülki Amirliğe bildirilir.

Madde 15.Yönetim Kurulu (Başkanlık)

Yönetim Kurulu, en az 2 yıllık asıl üyeler arasından Genel Kurul'ca iki yıl için asıl ve yedek olarak seçilen yedişer üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda Derneği tam yetki ile temsil etmek üzere kendi üyelerinden birini Başkan olarak seçer.

Bir üye bu görevi en çok iki dönem (4 yıl) üstlenebilir.

Başkan, diğer yönetim kurulu üyelerinden birisini Başkan Yardımcısı olarak atar. Başkan'ın yokluğunda Başkan Yardımcısı ona vekâlet eder. Başkanlık tüm sorumlulukları taşıyan organ olup, görevlerini gerçekleştirmek üzere kendisine İstanbulSMD üyelerinden 5 raportör atar. Raportörler, çalışma programı uyarınca yapılacak isler için kendilerine verilen görev doğrultusunda oluşturulacak çalışma guruplarının yetkili yürütücüleridir.

Başkanlığın görevleri şunlardır:

15.1. Genel kurul kararlarını uygulamak ve sürekli olan isleri yürütmek,

15.2. Başkan aracılığı ile kamu oyunda İstanbulSMD'ni temsil etmek, gereken açıklamalarda bulunmak ve diğer temsili görevleri yerine getirmek.

15.3. İstanbulSMD amaçları doğrultusunda üyeler bütünlüğünün ve dayanışmasının sağlanmasında gereken ortamı sağlamak.

15.4. Başkanın görevden ayrılması durumunda, yapılacak ilk seçime kadar görevini yürütmek üzere yeni bir başkan seçmek.

15.5. Dernekler yasası ile kendisine verilen diğer görevleri yürütmek. 15.6. Üye başvurularını karara bağlamak ve asıl üyelikleri onaylamak.

Madde 16. Sekreterlik Bürosu

Doğrudan Başkanlığa bağlı, İstanbulSMD Sekreteri'nce yönetilen, Başkanlığın yürütme ile ilgili tüm islerini yerine getiren ve İstanbulSMD organlarına hizmet veren birimdir. Sekreterlik Bürosu'nun kuruluş ve çalışma sekli Genel Kurul tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.

Madde 17. Üye Kabul Kurulu

En az iki yıllık asıl üyeler arasından Genel Kurul'ca iki yıl için seçilen, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan kuruldur. Yönetim Kurulunun talebi üzerine toplanarak İstanbulSMD'ne üyelik başvurularını inceler ve yönetim kuruluna on beş gün içinde görüşünü bildirir. Üye Kabul Kurulu bu çalışmalarını "Üye Kabul Yönetmeliği"ne uygun olarak yürütür.

Madde 18. Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üyeler arasından iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurulun asıl üyeleri herhangi bir komisyonda görev alamazlar. Kurul bağımsızdır, kimseden direktif almaz, doğrudan Genel Kurul'a karsı sorumludur. İstanbulSMD maliyesinin ve plan dışı harcama kararlarının denetimi ile görevlidir. 6 ayı geçmeyen aralıklarla denetimlerini yapar ve sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir. İki yılda bir Genel Kurul'a denetleme raporunu sunar. Genel Kurul'un gerekli görmesi üzerine ek rapor hazırlar.

Madde 19. Derneğin İç Denetimi

Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü'ne göre Denetleme Kurulu tarafından denetim gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelen üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülebilmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirtilen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi için Denetleme Kurulu'nun görüşlerine ve tasdiklerine esas olmak üzere, Genel Kurul'dan geçirilmek sureti ile yönetmelik çıkartılabilir.

Madde 20. Onur Kurulu

En az dört yıllık üyeler arasından iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan kuruldur. Üyeler ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler.

Onur Kurulu;

* Dernekler Kanunu'nun yasakladığı eylemlerin işlediğinin,

* İstanbulSMD Tüzüğü'ne, özellikle "Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri" belgesine aykırı hareketlerde bulunulduğunun,

* İstanbulSMD'nin kuruluş amacı doğrultusundaki Genel Kurul Kararları'na uyulmadığının saptandığı durumlarda, bu eylemlerin sahibi üyeler hakkında rapor düzenleyerek Yönetim Kurulu’na önermekle yükümlüdür.

Madde 21. Onur Davası

Onur Kurulu, gerek üyeler, gerek Başkanlık ve gerekse İstanbulSMD üyesi olmayan bir kişi tarafından kendisine iletilecek şikâyetler hakkında Onur Davası hükümlerine göre karar alır.

21.1. Onur Davası'nın şu özellikleri vardır:

* Onur Davası'nın açılmasına neden olarak yapılacak şikâyetler yazılı olmalı, şikâyetçinin ismini ve açık adresini, şikâyet konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri, varsa tanıkların adlarını içermelidir. 

* Bilimsel, sanatsal ya da meslek politikası ile ilgili konular bir onur davasına konu olamazlar.

* Aynı konu ile ilgili olarak Adli Mercilerde bir kamu davası ya da Türk Mimarlar Odası'nda disiplin soruşturması açılmış ise, Onur Kurulu'nda da dava açılabilir. Ancak bu durumda verilen kararın açıklaması için Adli Yargı'nın kararına kadar beklenir.

* Ceza Mahkemeleri'ndeki kararlara ilişkin konular Onur Kurulu için bağlayıcıdır. Ancak bu durumlarda tüzüksel yükümlülüklerin çiğnenmesi söz konusu ise, adli yargıdaki beraat kararına rağmen onur davası açılabilir ya da sürdürülebilir.

* Onur Davaları'nda zaman aşımı süresi 5 yıldır.

21.2. Onur Davası Gelişimi:

* Ön İnceleme: Dava başvurusu Başkan tarafından görevlendirilen bir raportör kurul üyesince ön incelemeye alınır. Bu incelemede raportör üye davacı tarafından sunulan belgeleri inceler, gerekiyorsa İstanbulSMD hukuk danışmanını, davacıyı, davalıyı ve tanıkları dinleyerek en geç 15 gün içinde ön inceme raporunu Başkan'a sunar.

Bu raporda;

* kanıtların yeterli olup olmadığı,

* Bir konu uzmanı incelemesinin gerekli olup olmadığı, davanın açılmasının gerekip gerekmediği hakkındaki görüsünü belirtir. ·

* Onur Kurulu ön inceleme raporunu aldıktan sonra en geç 7 gün içinde toplanarak bu rapor ve mevcut belgeleri inceleyerek davanın reddi, ön incelemenin genişletilmesi ya da dava açılması konusundaki kararını verir. Karar her iki yana yazılı olarak bildirilir.

* Dava açılmasının uygun görülmesi durumunda, bu bildirimde yanlara, en geç 20 gün içinde yapılacak duruşma tarihi ve yeri de bildirilir. 

* Dava Duruşması: Davalı bir kez olmak üzere duruşma tarihinin en çok 30 gün kadar ertelenmesini isteyebilir. Dava duruşması Onur Kurulu Başkanı, iki üyesi ve İstanbulSMD Hukuk Danışmanı'nın hazır bulunması ile açılır. Duruşmaya gelen davacı, davalı ve tanıklar sıra ile dinlenir. Davacı ve davalı duruşmada başkası aracılığı ile temsil edilebilirler, beraberlerinde kendi hukuk danışmanlarını getirebilirler. Dernek üyesi olan tanıkların, çağrılı oldukları duruşmaya gelerek ifade vermeleri zorunludur.

* Onur Kurulu Kararı:

* Duruşmadan sonra Kurul Kararı’nı en geç 10 gün içinde verir ve bunu gerekçe raporu ile birlikte imzalayarak Başkanlığa sunar. Kurul Kararları yanlara yazılı olarak Başkanlıkça bildirilir.

* İleride bir Federasyon kurulması durumunda, Davalı yan kınama ya da üyelikten çıkartmaya ilişkin Kurul Kararı'na karsı, kararın bildiriminden itibaren 15 gün içinde bu Federasyon'un Yüksek Onur Kurulu'na itiraz başvurusu yapabilir. 

* Yüksek Onur Kurulu'nca yeniden görüşülmek için geri gönderilen davalar duruşmasız olarak görüşülür. Bu kez verilen karar kesindir.

Madde 22. Uzlaşma Kurulu

En az dört yıllık asıl üyeler arasından seçilen üç kişilik kuruldur. İstanbulSMD üyeleri, mesleki çalışmalardan ötürü olabilecek anlaşmazlıkları, herhangi bir yasal girişimden önce birlikte olarak Uzlaşma Kurulu'na götürebilirler. Kurul, yanların bu yoldaki ortak başvurusu üzerine belgeleri ve kanıtları inceler, yanları, tanıkları dinler ve üyeler arasındaki birlik ve dayanışmanın zarar görmemesi için, anlaşmazlığı barış içinde çözümlemeye çaba gösterir. Uzlaşma Kurulu'na sunulan her türlü bilgi ve belge Kurul Üyeleri'nce gizli tutulur, hiçbir şekilde açıklanmaz.

Madde 23. Cezalar

Onur Davalarında şu cezai kararlar alınabilir:

23.1. "Uyarı cezası"

23.2. Yıllık üye ödentisinin 10 katına kadar olan "Kınama cezası"

23.3. "Üyelikten çıkartma cezası"

Madde 24. Birlik Delegeleri

İleride başka mesleki etkinlik bölgelerinde aynı içtüzük ile kurulacak SMD'ler arasında bir Federasyon kurulması durumunda, bu Federasyon Genel Kurulu'nda İstanbulSMD'ni temsil edecek delegeler İstanbulSMD Genel Kurulu'nca seçilirler.

Madde 25. Seçimler

25.1. Organların görevlileri ve bir Federasyon kurulması durumunda onun Genel Kurulu'nda İstanbulSMD'yi temsil edecek Birlik Delegeleri asıl ve yedek üyeleri, ikişer yıllık süre için Genel Kurul'da gizli oyla seçilirler.

25.2. Asıl ve yedek üyeler, alınacak oy sayısına göre sıralanarak saptanır.

25.3. Üyeler ancak kendi adlarına oy kullanabilirler.

Madde 26. Gelirler

İstanbulSMD gelirleri şunlardan oluşur:

26.1. Yıllık aidat (Tutarı ve ödeme koşulları Genel Kurul'da belirlenir). 26.2. Üye giriş ödentisi (yıllık aidat kadardır).

26.3. Derneğe yapılan bağışlar ve ayni yardımlar.

26.4. Balo, yemek, gezi, seminerler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

26.5. Her türlü yayın ve kitap satışlarından sağlanan gelirler.

26.6. Diğer gelirler.

Madde 27. Tutulması Zorunlu Defterler

27.1. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

27.2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere islenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

27.3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

27.4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve sekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

27.5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler acık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

27.6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. Yönetim kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

Madde 28. Gelir ve Giderde Yöntem İstanbulSMD gelirleri, alındı belgesi ile toplanır. Bu defterler ve belgelerin on yıl süre ile saklanması zorunludur. Yönetim Kurulu (Başkanlık) alacağı kararla bağış, aidat toplamaya ve İstanbulSMD'nin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili kişileri belirler ve bu kararı o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirir. İstanbulSMD'nin banka hesabından para çekilirken en az iki imzanın birlikte bulunması zorunludur.

Madde 29. Tüzük Değişiklikleri Tüzük değişikliklerine karar verme yetkisi Genel Kurulu'ndur. Tüzük değişikliği ancak toplantıdan önce yapılan toplantı gündeminde yer almış ise Genel Kurul'da görüşülebilir ve karar yeter sayısı bunun için hazır bulunan üyelerin üçte ikisidir. İleride başka mesleki etkinlik bölgelerinde aynı iç tüzük ile kurulacak SMD'leri arasında bir Federasyon kurulması durumunda, bu derneklerin içtüzüklerinde yapacakları değişiklikler, federasyon genel kurulunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girebilir. Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, kuruluştaki yöntem ile yapılır.

Madde 30. Derneğin Kapatılması 30.1. İstanbulSMD Genel Kurulu her zaman derneğin kapatılmasına karar verebilir. Bunun için, İstanbulSMD asıl üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmaz ise erteleme toplantısı yapılır.

30.2. Kapatma kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu ile alınabilir.

30.3. Derneğin kapatılması kararı 5 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

30.4. Kapatma durumunda üç kişilik bir Tasfiye Kurulu bu iş için görevlendirilir.

30.5. Tasfiyede artan Dernek malları, Genel Kurul kararına göre meslekle ilgili bir kuruluşa devredilir.

Madde 31. Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri

Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri" Belgesi işbu tüzüğün ayrılmaz ekidir. Bu belgede yapılacak değişikliklere ilişkin kararlar Genel Kurul'da en az üçte iki oy çokluğu ile alınır ve ancak bir yıl sonraki Genel Kurul'da da aynı yöntem ile onaylanması durumunda yürürlüğe girer. Bir Federasyon kurulması durumunda değişiklik kararları aynı yöntem ile ancak Federasyon Genel Kurulu'nda alınabilir.

Madde 32. Tüzük Ekleri "SMD - Mesleki Davranış ve Ahlak İlkeleri" ve "SMD - Üye Kabul Yönetmeliği" işbu tüzüğün ayrılmaz parçalarıdır.