Madde 1.İstanbul SMD Üye Kabul Yönetmeliği, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin 31.05.2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulun kabul ettiği Dernek Tüzüğü’nün ekidir ve Derneğe üye kabul prensip ve işlemlerini düzenler.

Madde 2. Üye Kabul Kurulu
Üyelik için yapılan başvuruları incelemek araştırarak tespit etmek üzere Olağan Genel Kurullarca “Üye Kabul Kurulu” oluşturulur.

Madde 3. Kurulun Teşkili:
(a) Üye Kabul Kurulu üç kişiden oluşur. İki asıl bir yedek üye en az
yirmi yıllık meslek deneyimi olan mimarlardan Genel Kurul’ca seçilir. Üçüncü üye ise mevcut Yönetim Kurulu içinden görevlendirilen üyedir.
(b) Kurul, Yönetim Kurulu’nun görev bölümü yapmasından sonraki ilk on beş gün içinde toplanır ve Genel Kurulca seçilen iki üyeden birini başkan olarak görevlendirir.

Madde 4. Üyeliğe Başvuru:
Derneğe asıl üye olabilmek için: Dernek Ana Tüzüğü’nün 6.1
maddesinde belirtilen asgari şartlara sahip olunması, şahsi müracaatı, veya önerilmeleri gerekir. Her iki şekildeki başvuru, ekindeki proje, fotoğraf, yayın vb. çalışmalarla birlikte İstanbulSMD sekreteryasına verilmelidir.
Onur Üyeliğine ise adayların Yönetim Kurulu’na yazılı başvuruları veya yazılı olarak önerilmeleri ile yapılır. Değerlendirme ve kayıt işlemi Tüzükteki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde 5.
Yönetim Kurulu, kendisine gönderilen başvuru ya da öneriyi; gerekli araştırma ve incelemeyi tamamlatarak en geç otuz gün içinde cevaplandırır.

Madde 6. Değerlendirme
Yönetim Kurulu, başvuru ya da öneriyi, ekleri ile birlikte Üye Kabul Kurulu Başkanı’na gönderir.
Üye Kabul Kurulu, üyelik başvurusu konusunda olabilecek itirazların on beş gün içinde sözlü veya yazılı olarak iletilmesi için üyelere duyuru yapar. Kurul, belgeleri (proje, yayın, fotoğraf vb. ne ek olarak gerekli gördüğü yenileri ile birlikte) varsa itirazları da değerlendirerek (oy çokluğu ile aldığı ) kararını Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu, Üye Kabul Kurulu’nca sunulan rapor üzerinde görüşerek asıl üyelik kararını kesinleştirir ve başvuru sahibi mimarın giriş aidatının yarısını (yıllık üye aidatının %50’si) ve o yılın geri kalan üye aidatını ödeyerek giriş formunu doldurup imza atmasını ister. İmza sonrası asıl üyelik işlemi tamamlanmış olur.
Değerlendirilip kabul görmemiş kişiler, üç yıl geçmeden tekrar değerlendirilmeye alınmaz. İstifa eden üye, yeniden müracaatında Derneğe tekrar üye olabilir.

Madde 7. Kabul İşlemi:
Kabul töreni, Yönetim Kurulu’nun ilk düzenleyeceği üyelere açık toplantıda yerine getirilir.

Madde 8. Genel Hükümler:
Bu Yönetmeliğin işletilmesiyle İstanbulSMD Yönetim Kurulu görevlidir.

Madde 9. Yürürlülük Tarihi:
Bu Yönetmelik 31-05-2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul tarihinden itibaren geçerlidir.